Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné Obchodné Podmienky

www.kavovakapsula.sk
platné od: 23.11.2020


PREAMBULA
Vitajte na našej webovej stránke! Ďakujeme Vám za dôveru!
Tento dokument (VOP) bol pripravený pomocou systému Jutasa.
Pred dokončením objednávky si pozorne prečítajte tento dokument, pretože dokončením
objednávky prijímate obsah VOP!
Ak máte otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, používania webových
stránok, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo chcete s nami prediskutovať svoje
individuálne potreby, kontaktujte našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!


TIRÁŽ: údaje poskytovateľa služby (predávajúci, spoločnosť)
Firma: Piknik Csemege Kft.
Sídlo: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 3.
Poštová adresa: 6720 Szeged Somogyi u. 17.
Registrujúci orgán: Krajský súd v župe Csongrád
Registračné číslo spoločnosti: Cg.06-09-017979
Daňové číslo: 23596766-2-06
Zástupca: Sándor Szelle
Telefónne číslo: +36204551955
Môžete nás kontaktovať tu: +36209438186
E-mail: info@kavovakapsula.sk
Webová stránka: http s ://kavovakapsula.sk/


POJMY
Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne
Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo
podnikania
Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej sa jeden zo subjektov kvalifikuje ako spotrebiteľ
Webová stránka: táto webová stránka, ktorá sa používa na uzatvorenie zmluvy
Zmluva: Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Webovej stránky a
elektronických mailov.
Komunikačné prostriedky umožňujúce komunikácu na diaľku: prostriedok na vyhotovenie
zmluvného vyhlásenia v prípade neprítomnosti strán s cieľom uzatvoriť zmluvu. Medzi tieto
prostriedky patrí najmä formulár bez adresáta, štandardný list, reklama uverejnená v tlačovom
produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a prostriedky na zabezpečenie
prístupu na internet.
Zmluva na diaľku: zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne
prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej
prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty,
telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Produkt: všetok hnuteľný majetok zahrnutý v ponuke Webovej stránky, určený na predaj, ktorý je
predmetom zmluvyPodnikanie: osoba konajúca v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo
podnikania
Kupujúci: osoba podávajúca nákupnú požiadavku cez webovú stránku a uzatvárajúca zmluvu
Záruka: V prípade zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len
„spotrebiteľská zmluva“) v súlade s Občianskym zákonníkom,
a) záruka za plnenie zmluvy, ktorou sa podnik dobrovoľne zaviaže popri alebo v prípade
neexistencie zákonnej povinnosti riadne plniť zmluvu a
b) zákonná záruka, povinná

PRÁVNE PREDPISY

PRÁVNE PREDPISY
Na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia maďarského práva, a to najmä tieto právne predpiy:
- CLV. zákon z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa
- CVIII. zákon z roku 2001 Zákon o službách elektronického obchodu a službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou
- V. zákon z roku 2013 Občiansky zákonník
- 151/2003. (IX.22.) O povinnej záruke na predmety dlhodobej spotreby
- 45/2014. (II.26.) O podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom
- 19/2014 (IV.29.) Vyhláška NGM o pravidlách pri vybavovaní záruk a záručných nárokov za veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom
- LXXVI. Autorský zákon z roku 1997
- CXX. Zákon z roku 2011 o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií
- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o
riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Text s významom pre EHP )
- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

ROZSAH A PRIJATIE VOP
Obsah zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim (medzi nami) - okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov - je určený týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej: VOP). VOP obsahujú práva a povinnosti zmluvných strán (vás a nás), podmienky uzavretia zmluvy, lehoty na plnenie, podmienky dodania a platby, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie.
Technické informácie potrebné na používanie webových stránok, ktoré nie sú obsiahnuté vo VOP, sú dostupné na webovej stránke.
Pred dokončením objednávky ste povinný oboznámiť sa s ustanoveniami VOP. Nákupom v našom internetovom obchode prijímate ustanovenia týchto VOP a VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi vami a nami (Predávajúcim).


JAZYK ZMLUVY, FORMA ZMLUVY
Jazyk zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je slovenský jazyk.
Zmluvy spadajúce do rozsahu pôsobnosti týchto VOP sa nepovažujú za písomné zmluvy.


CENY
Ceny sú v Eurách a zahŕňajú DPH. Ceny sú len informačné. Nie je vylúčené, že Predávajúci môže ceny zmeniť z dôvodov obchodných politík. Zmeny cien sa nevzťahujú na uzatvorené zmluvy. Ak predávajúci uviedol cenu nesprávne, pri uzatvorených zmluvách bude postupovať na základe ustanovenia VOP v časti „POSTUP V PRÍPADE NESPRÁVNEJ CENY“.

MOŽNOSTI VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PRESADZOVANIA PRÁV

MOŽNOSTI VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PRESADZOVANIA PRÁV
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť na výrobok, alebo na činnosti predávajúceho na týchto kontaktných údajoch:
• Telefón: +36204551955
• Internetová adresa: https://kavovakapsula.sk/
• E-mail: info@kavovakapsula.sk/

Spotrebiteľ môže svoju sťažnosť - týkajúcu sa konania, činnosti podnikania, alebo osoby konajúcej v záujme alebo v prospech podniku v priamej súvislosti s distribúciou, alebo predajom tovaru spotrebiteľom - oznámiť ústne alebo písomne.
Spoločnosť musí ústnu sťažnosť okamžite prešetriť a v prípade potreby ju napraviť. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo nie je možné reklamáciu ihneď prešetriť, podnik o reklamácii a jeho stanovisku bezodkladne vyhotoví zápisnicu a v prípade ústnej, osobnej reklamácie poskytne spotrebiteľovi kópiu priamo na mieste. V prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky, alebo iným elektronickým komunikačným prostriedkom sa spotrebiteľovi zašle odpoveď najneskôr do 30 dní (v súlade s požiadavkami na odpoveď na písomnú sťažnosť) spolu s vecnou odpoveďou. V ostatných prípadoch, pri písomnej sťažnosti je predávajúci povinný postupovať nasledovne. Predávajúci je povinný poslať odpoveď na písomnú sťažnosť písomne do tridsiatich dní od jej prijatia, pokiaľ priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak. Kratšia lehota môže byť ustanovená zákonom, dlhšia lehota môže byť stanovená zákonom. Podnik musí odôvodniť svoje stanovisko, ktorým zamietol sťažnosť. Ústna sťažnosť oznámená telefonicky, alebo elektronickým komunikačným prostriedkom, musí byť označená jedinečným identifikačným číslom.
Záznam o sťažnosti musí obsahovať nasledovné:
1. meno a adresa spotrebiteľa,
2. miesto, čas a spôsob podania sťažnosti,
3. podrobný popis sťažnosti spotrebiteľa, zoznam dokumentov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom,
4. vyhlásenie podniku o jeho postoji k sťažnosti, keď je možné reklamáciu okamžite prešetriť,
5. podpis osoby, ktorá spísala zápisnicu a spotrebiteľa (s výnimkou ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami)
6. miesto a čas zaznamenania zápisnice,
7. v prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami, identifikačné číslo sťažnosti.
Spoločnosť musí viesť záznam o sťažnosti a uschovať kópiu odpovede päť rokov, na požiadanie ju predložiť kontrolným orgánom. Ak je sťažnosť zamietnutá, musí podnik písomne informovať spotrebiteľa, že na aký úradný orgán sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou. Informácie musia zahŕňať aj miesto, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu v mieste bydliska spotrebiteľa. Informácie musia obsahovať aj to, či chce podnik uplatniť na riešenie spotrebiteľského sporu postupy zmierovacieho súdu.
Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predávajúcim a spotrebiteľom počas rokovaní nevyrieši, má spotrebiteľ k dispozícii nasledujúce možnosti uplatnenia práva:
Sťažnosti adresované orgánom. Ak spotrebiteľ zistí porušenie svojich práv, má právo podať sťažnosť na orgáne na ochranu spotrebiteľa v mieste bydliska. Po posúdení sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania. Úradné úlohy, v oblasti ochrany spotrebiteľa na prvom, stupni vykonávajú príslušné okresné úrady podľa miesta bydliska spotrebiteľa, ktorých zoznam je uvedený tu: http://jarasinfo.gov.hu/
Súdne konanie. Zákazník je oprávnený vymáhať svoj nárok súdnou cestou v rámci občianskeho konania v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka V. z roku 2013 a zákona CXXX. z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku.

Oznamujeme vám, že môžete proti nám podať sťažnosť. Ak bola vaša sťažnosť zamietnutá, máte právo obrátiť sa na zmierovací orgán príslušný pre vaše miesto bydliska alebo pobytu: podmienkou na začatie konania zmierovacieho orgánu je, aby sa spotrebiteľ pokúsil vyriešiť spor s príslušným podnikom. Na konanie je oprávnený aj zmierovací orgán namiesto kompetentného orgánu (podľa žiadosti spotrebiteľa).

Spoločnosť je povinná spolupracovať pri zmierovacom konaní.

V tejto súvislosti existuje povinnosť podnikov odpovedať na výzvu zmierovacieho orgánu a povinnosť predstúpiť pred zmierovací orgán („zabezpečenie účasti osoby oprávnenej dosiahnuť dohodu na pojednávaní“).
Ak sídlo alebo priestory spoločnosti nie sú registrované v kraji, v ktorom vykonáva činnosť územne príslušný zmierovací orgán, povinnosť spoločnosti spolupracovať zahŕňa ponúknutie možnosti uzavretia písomnej dohody podľa potrieb spotrebiteľa.
V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti spolupracovať, má orgán na ochranu spotrebiteľa právomoc uložiť povinnú pokutu v prípade porušenia zákona, a nie je možné od pokuty upustiť. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa bolo zmenené a doplnené aj príslušné ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch, takže od uloženia pokút nebude upustené ani v prípade malých a stredných podnikateľov.
Výška pokuty sa môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF v prípade malých a stredných podnikov, zatiaľ čo v prípade podnikov s ročným čistým predajom presahujúcim 100 miliónov HUF , od 15 000 HUF do 5% ročného predaja spoločnosti, ale maximálne do výšky 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty sa zákonodarca snaží zabezpečiť spoluprácu podnikov so zmierovacími orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť podnikov na zmierovacom konaní.

Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, v opačnom prípade o veci rozhodne v záujme zabezpečenia jednoduchého, rýchleho, efektívneho a nákladovo efektívneho presadzovania práv spotrebiteľa. Zmierovací orgán poskytne na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľa.
Konanie zmierovacieho orgánu sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa podáva písomne ​​predsedovi zmierovacieho orgánu vo forme listu, telegramu, alebo faxom a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré umožňujú príjemcovi uchovať si údaje natrvalo.

Žiadosť musí obsahovať
1. meno, trvalé alebo prechodné bydlisko spotrebiteľa,
2. názov, sídlo spoločnosti zapojenej do spotrebiteľského sporu,
3. názov orgánu, ak spotrebiteľ žiada o zmenu príslušného zmierovacieho orgánu,
4. stručný opis sťažnosti spotrebiteľa, fakty a dôkazy, ktoré ho podporujú,
5. vyhlásenie spotrebiteľa, že spotrebiteľ sa priamo pokúsil vyriešiť spor s príslušným podnikom
6. vyhlásenie spotrebiteľa, že žiadny iný zmierovací orgán nezačal konanie, nebolo začaté žiadne iné konanie, nebol vznesený nárok ani nebola podaná žiadosť o platbu,
7. žiadosť o rozhodnutie orgánu,
8. podpis spotrebiteľa.
K žiadosti musí byť priložený dokument alebo kópia (výpis) považovaný za dôkaz, najmä písomné odmietnutie sťažnosti, akékoľvek ďalšie písomné dôkazy, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii o pokuse riešenia s predávajúcim.
Ak spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocnenca, musí byť k žiadosti pripojené splnomocnenie.
Viac informácií o zmierovacích orgánoch je k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu
Viac informácií o príslušných zmierovacích orgánoch sa nachádza tu:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktné údaje každého územne príslušného zmierovacieho orgánu:
Zmierovací výbor župy Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefónne číslo: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Zmierovací výbor župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Webová stránka: www.bacsbekeltetes.hu
Zmierovací výbor župy Békés
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Zmierovací výbor župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo: 06-46-501-091, 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Zmierovací výbor v Budapešti
Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefónne číslo: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Zmierovací výbor župy Csongrád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Zmierovací výbor župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefónne číslo: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Zmierovací výbor župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Telefónne číslo: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Zmierovací výbor župy Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefónne číslo: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Zmierovací výbor okresu Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefónne číslo: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Zmierovací výbor župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, park Verseghy 8. III. poschodia 305-306.
Telefónne číslo: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Zmierovací výbor župy Komárom-Ostrihom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Zmierovací výbor župy Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Telefónne číslo: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Zmierovací výbor župy Pest
Adresa: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. poschodie 240.
Poštová adresa: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefónne číslo: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Zmierovací výbor okresu Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefónne číslo: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Zmierovací výbor župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefónne číslo: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Zmierovací výbor okresu Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. poschodie
Telefónne číslo: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Zmierovací výbor župy Vas
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefónne číslo: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Zmierovací výbor župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. poschodie 116.
Telefónne číslo: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zmierovací výbor okresu Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefónne číslo: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

RIEŠENIE SPOROV ONLINE
Európska komisia zriadila webovú stránku, na ktorej sa môžu zákazníci zaregistrovať, a ktorá im umožňuje vyriešiť spory vyplnením žiadosti a vyhnúť sa tak súdnemu vymáhaniu. To umožňuje spotrebiteľom domáhať sa svojich práv napríklad bez toho, aby im v tom bránila vzdialenosť.
Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktoré ste si kúpili online, a nemusíte sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj na riešenie sporov online.
Na portáli si môžete vy a obchodník, proti ktorému ste podali sťažnosť, spoločne zvoliť orgán pre riešenie sporov
Platforma na riešenie sporov online je k dispozícii na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

 

AUTORSKÉ PRÁVA
Podľa Zákona LXXVI. z roku 1999 o autorských právach § 1 ods. 1 webová stránka sa považuje za chránenú autorskými právami, takže všetky jej časti sú chránené autorskými právami.
Podľa vyššie uvedeného zákona § 16 ods. 1 je zakázané neoprávnené použitie grafických a softvérových riešení, počítačových programov na webových stránkach alebo použitie akejkoľvek aplikácie, pomocou ktorej môže byť webová stránka alebo ktorákoľvek jej časť upravená. Podmienkou prevzatia materiálov z webovej stránky a jej databázy je písomný súhlas držiteľa práv a uvedenie odkazu na webovú stránku, teda uvedenie zdroja. Vlastník autorských práv: Piknik Csemege Kft.

 

ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ, KÓDEX SPRÁVANIA
Ak je ktorékoľvek ustanovenie VOP právne neúplné alebo neplatné, zostávajúce ustanovenia zmluvy zostanú v platnosti a namiesto neplatnej alebo nesprávnej časti sa použijú ustanovenia príslušných maďarských právnych predpisov.
Predajca nemá kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

 

TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA
Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje na webových stránkach je viac ako 99,9% ročne. Celý dátový obsah je pravidelne zálohovaný, aby bolo možné v prípade problému obnoviť pôvodný dátový obsah. Údaje zobrazené na webových stránkach sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú s primeraným kódovaním a na to sa využíva hardvérová podpora zabudovaná v procesore.

NÁKUP NA WEBOVEJ STRÁNKE

INFORMÁCIE O ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH VÝROBKOV
Na tejto webovej stránke poskytujeme informácie o základných vlastnostiach ponúkaných produktov v popisoch jednotlivých produktov.


OPRAVA CHÝB - ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV
Pred odoslaním objednávky máte možnosť zmeniť zadané údaje (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje môžete opraviť, aj keď ste sa presunuli na ďalšiu stránku). Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytnete, boli zadané presne, pretože produkt bude fakturovaný alebo odoslaný na základe vami poskytnutých informácií. Zadaním objednávky potvrdzujete, že predávajúci má právo vymáhať od Vás náklady vzniknuté v dôsledku nesprávneho zadania údajov a nepresných údajov. Predávajúci vylučuje zodpovednosť za plnenie na základe nepresného zadania údajov. Upozorňujeme, že nesprávna e-mailová adresa, alebo preplnená mailová schránka môžu mať za následok nedoručenie potvrdenia a môžu brániť uzavretiu zmluvy.


POSTUP V PRÍPADE NESPRÁVNEJ CENY
Ceny sú zjavne nesprávne uvedené:
• 0 EUR cena,
• cena znížená o zľavu, ale nesprávne označujúca zľavu (napr .: v prípade produktu za cenu 10 EUR s uvedenou zľavou 20% je konečná cena 5 EUR).
V prípade uvedenia nesprávnej ceny Predávajúci ponúka možnosť zakúpenia produktu za skutočnú cenu, a podľa toho Kupujúci sa môže rozhodnúť objednať produkt za skutočnú cenu, alebo objednávku zrušiť bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.


POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
Proces nákupu
Výber produktu
Kliknutím na kategórie produktov na webovej stránke môžete vybrať požadovanú skupinu produktov vrátane jednotlivých produktov. Kliknutím na každý produkt nájdete fotografiu produktu, kód, popis a cenu. Pri nákupe musíte zaplatiť cenu na webovej stránke.
Vložiť do košíka
Po výbere Produktu môžete kliknutím na tlačidlo „do košíka“ pridať do košíka ľubovoľný počet produktov bez toho, aby vám tým vznikla povinnosť nakupovať alebo platiť, pretože umiestnenie do košíka nepredstavuje ponuku. Odporúčame vám produkt vložiť do košíka, aj keď nie ste si istí, že si chcete daný produkt kúpiť, pretože tak získate prehľad o produktoch, ktoré ste si momentálne vybrali, a zobrazíte ich na obrazovke, kde ich môžete porovnať. Pred odoslaním objednávky – pred stlačením tlačidla „Objednať“ - je možné obsah Nákupného košíka ľubovoľne upravovať, ľubovoľné produkty je možné z nákupného košíka vyberať, do nákupného košíka je možné pridávať nové produkty alebo meniť požadované množstvo produktu.
Zobraziť košík
Môžete kedykoľvek skontrolovať obsah košíka kliknutím na ikonu „Košík“ v pravej hornej časti webovej stránky. Tu máte možnosť odstrániť vybrané produkty z košíka. Po stlačení na „x” systém zobrazí aktualizácie na základe údajov, ktoré ste zmenili, vrátane ceny produktov. Po stlačení tlačidla „Pokladňa“ , alebo „Pozrieť košík“ sa zobrazí obsah košíka a celková hrubá nákupná cena. Tu máte možnosť zmeniť množstvo produktov. Zmenou množstva sa automaticky prepíšu údaje objednávky, vrátane ceny produktov. Po dokončení zmien môžete kliknúť na tlačidlo „Objednať“ a zadať údaje, zvoliť si spôsob dopravy a platby.
Doručenie objednávky
Doručenie na výdajné miesto:
Celková suma objednávky 0-39,99 Eur: prepravné 4,39 Eur. Od 40 Eur je doprava ZADARMO.

Platba
Sú 3 spôsoby na zaplatenie ceny objednávky.
- dobierka (+0,99 €) Môzete zaplatiť za objednaný tovar po doručení.
- online platba kartou cez Barion
Pohodlnú a bezpečnú online platbu poskytuje Barion Payment Zrt., Licenčné číslo MNB: H-EN-I-1064/2013. Údaje o kreditnej karte nebudú zaslané do nášho obchodu.

Zadanie osobných údajov
Ak kliknete na tlačítko „Objednať“ v nákupnom košíku, tak sa otvorí okno, kde sa môžete prihlásiť do účtu, ak ste registrovaným zákazníkom, alebo máte možnosť registrovať sa. Ak ste už registrovaní, tak údaje sa načítajú. Treťou možnosťou je nakupovať bez registrácie. V takom prípade budete musieť pri ďalšom nákupe znova zadať svoje údaje.
S tlačítkom „Ďalej“ môžete postúpiť na ďalší krok v zadávaní údajov, na prepravu a platbu.
Dokončenie objednávky
Skontrolujte prosím celú objednávku, prečítajte si obchodné podmienky a začiarknite políčko Súhlasím s obchodnými podmienkami, potom dokončite objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Objednávku už nebudete môcť zmeniť. Po dokončení objednávky sa platba kreditnou kartou uskutoční na platobnom rozhraní Barion, kde za objednávku zaplatíte zadaním údajov o karte. Na vami zadanú e-mailovú adresu pošleme potvrdenie o úspešnom nákupe.
Informácie uvedené na webových stránkach nepredstavujú ponuku Predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok spadajúcich do rozsahu pôsobnosti týchto VOP sa považujete Vy za podávajúceho ponuky.
Kliknutím na tlačidlo „Objednať“ vyslovene potvrdzujete, že sa vaša ponuka považuje za predloženú, a z toho - v prípade potvrdenia predajcom - vyplýva platobná povinnosť.
Spracovanie objednávky, uzavretie zmluvy
Objednávky sa vybavujú v dvoch fázach. Najskôr dostanete automatickú spätnú väzbu (mail) o vašej objednávke, ktorá zaznamená iba skutočnosť, že vaša objednávka bola prijatá prostredníctvom webovej stránky, ale toto potvrdenie neznamená prijatie vašej ponuky. Ak zistíte, že automatické e-mailové oznámenie obsahuje vaše údaje nesprávne (napr. Meno, adresa pre doručenie, telefónne číslo atď.), ste povinní nás bezodkladne kontaktovať e-mailom so správnymi údajmi. Ak nedostanete automatický e-mail s potvrdením do 24 hodín od objednávky, kontaktujte nás, pretože vaša objednávka z technických dôvodov nemusí doraziť do nášho systému.
Predajca vašu ponuku potvrdí zaslaním druhého e-mailu po odoslaní vašej ponuky. Zmluva je uzavretá, keď máte vo svojom mailovom systéme k dispozícii potvrdzovací e-mail zaslaný predajcom (druhé potvrdenie).

Dátum plnenia
Všeobecná dodacia lehota na objednávku je maximálne 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tento termín dodania slúži iba na informačné účely, odchýlky od neho budú vo všetkých prípadoch oznámené e-mailom.

Výhrada práv, doložka o vlastníctve
Ak ste si predtým objednali produkt, ale ste ho neprevzali počas doručenia (s výnimkou prípadu, keď ste využili svoje právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak sa produkt vrátil k predajcovi, tak opätovné doručenie je možné iba v prípade zaplatenia ceny objednávky vopred.

Predajca môže zadržať dodávku Produktu, kým sa nepresvedčí, že cena Produktu bola úspešne zaplatená pomocou elektronického platobného riešenia (a to aj v prípade, keď Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a konverziu v mene svojho členského štátu, a z dôvodu bankových provízií a nákladov nedostáva Predávajúci celú sumu kúpnej ceny a poplatku za doručenie). Pokiaľ cena Produktu nebola uhradená v plnej výške, môže Predávajúci vyzvať Kupujúceho na doplnenie kúpnej ceny.

 

PREDAJ DO ZAHRANIČIA
Predajca nediskriminuje kupujúcich na základe krajiny na území Európskej únie. Predávajúci zabezpečí dodanie objednaných produktov na území Maďarska a Slovenska.
Ustanovenia VOP sa vzťahujú aj na nákupy mimo Maďarska. Za kupujúceho sa považuje spotrebiteľ, ktorý je občanom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte, alebo podnik so sídlom v členskom štáte. a nakupuje tovar alebo služby v Európskej únii výlučne ako konečný spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý nespadá do jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej sféry.
Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarský jazyk, predávajúci nie je povinný komunikovať s kupujúcim v jazyku členského štátu kupujúceho. Pre slovenských zákazníkov je zabezpečená slovensky hovoriaca kontaktná osoba.
Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky podľa právnych predpisov členského štátu kupujúceho, ako sú napríklad požiadavky na označovanie alebo špecifické požiadavky týkajúce sa príslušného produktu.
Pokiaľ predávajúci neurčí inak, uplatňuje sa na všetky produkty maďarská DPH.
Ak sa použije riešenie elektronickej platby, platba sa uskutoční v mene určenej predajcom.
Predávajúci môže zadržať dodávku Produktu, kým sa nepresvedčí, že cena Produktu a poplatok za doručenie boli úspešne a úplne zaplatené pomocou elektronického platobného riešenia (a to aj v prípade, že Kupujúci prevedie kúpnu cena (poplatok za doručenie) a z dôvodu konverzie, ako aj bankových provízií a nákladov nedostáva Predávajúci celú sumu kúpnej ceny). Pokiaľ cena Produktu nebola uhradená v plnej výške, môže Predávajúci vyzvať Kupujúceho na doplnenie kúpnej ceny.
Zákazník môže požadovať dodanie Produktu na územie Maďarska alebo na územie ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie, využitím dopravných spôsobov vo VOP.
V inom prípade môže Kupujúci požadovať, aby dodávku Produktu do zahraničia zabezpečil sám, na vlastné náklady. Maďarskí zákazníci nemajú na to nárok.
Po zaplatení poplatku za doručenie Predávajúci objednávku splní. Pokiaľ Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu poplatok za doručenie alebo nevyrieši svoju vlastnú dodávku v dohodnutom termíne, Predávajúci zruší zmluvu a vráti Kupujúcemu predplatenú kúpnu cenu.

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA NA ZÁKALDE NARIADENIA VLÁDY 45/2014. (II. 26.)

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA NA ZÁKALDE NARIADENIA VLÁDY 45/2014. (II. 26.)
obsah
• Informácie pre spotrebiteľa
• Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
• Záručné práva
Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Za spotrebiteľa sa považuje podľa občianskeho zákonníka 8:1 odseku § 1 bodu 3 iba fyzická osoba, ktorá koná mimo svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti, takže právnické osoby nemôžu uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez odôvodnenia!
Spotrebiteľ má nárok na základe nariadenia 45/2014. (II. 26.) 20. § odstúpiť od kúpnej zmluvy bez odôvodnenia. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy
1. a) v prípade kúpy výrobku na základe zmluvy
2. aa) pri kúpe výrobku,
3. ab) alebo viacerých výrobkov, ak sa každý výrobok dodáva v inom čase, k poslednému dodanému výrobku, môže byť uplatnená v lehote 14 dní odo dňa prijatia spotrebiteľom.
Ustanovenia v tomto bode nemajú vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prijatia produktu.
Ak spotrebiteľ predložil ponuku na uzavretie zmluvy, má spotrebiteľ právo pred uzavretím zmluvy ponuku odvolať, čím zruší povinnosť uzavrieť zmluvu.
Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie alebo vypovedanie zmluvy
Spotrebiteľ v zmysle Nariadenia 45/2014. (II. 26.) môže uplatniť právo odstúpenia od kúpnej zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia, alebo pomocou vzorového vyhlásenia, ktoré je možné tiež stiahnuť z webovej stránky.
Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v stanovenej lehote, ak spotrebiteľ v stanovenej lehote predloží svoje vyhlásenie.
Je na spotrebiteľovi, aby preukázal, že využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto ustanovením.
Predávajúci je povinný potvrdiť vyhlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy okamžite po jeho prijatí do elektronického systému, ak spotrebiteľovi umožňuje uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy na svojej webovej stránke.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia spotrebiteľom
Povinnosť predajcu vrátiť peniaze
Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci mu vráti celú sumu, vrátane prepravných nákladov do 14 dní od doručenia odstúpenia. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ktoré vzniknú pri výbere iného spôsobu prepravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob prepravy.
Spôsob vrátenia peňazí
Po odstúpení podľa právnych predpisov predávajúci vráti sumu spotrebiteľovi rovnakým spôsobom ako spôsob platby, ktorý spotrebiteľ použil. So súhlasom spotrebiteľa môže predávajúci použiť na vrátenie peňazí iný spôsob platby, ale spotrebiteľovi v dôsledku toho nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci neznáša zodpovednosť za žiadne oneskorenie v dôsledku nesprávneho alebo nepresného poskytnutia čísla bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľom.
Dodatočné náklady
Ak si spotrebiteľ zvolí iný spôsob prepravy ako najmenej nákladný štandardný spôsob prepravy, nie je predávajúci povinný uhradiť z toho vyplývajúce dodatočné náklady. V takom prípade sme povinní vrátiť prostriedky až do výšky uvedenej vo všeobecnom sadzobníku za prepravu.
Právo na zadržanie
Predávajúci môže zadržať čiastku, ktorú musí vrátiť spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti výrobok alebo pokiaľ bez pochybností nepreukáže, že bol vrátený; zohľadní sa skorší z týchto dvoch dátumov. Nie sme ochotní prijať zásielky zaslané na dobierku.
Povinnosti spotrebiteľa
Vrátenie produktu
Po odstúpení podľa právnych predpisov, je spotrebiteľ povinný vrátiť produkt bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, alebo je povinný odovzdať produkt Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu. Vrátenie sa považuje za včasné, ak spotrebiteľ pošle produkt pred uplynutím lehoty.
Znášanie nákladov spojených s vrátením produktu
Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie produktu. Produkt musí byť vrátený na adresu predajcu. Nie sme ochotní prijať zásielky zaslané na dobierku.
Zodpovednosť spotrebiteľa za amortizáciu
Spotrebiteľ je zodpovedný za amortizáciu v dôsledku použitia nad mieru potrebnú na určenie povahy, vlastností a fungovania produktu.
Nie je právo na odstúpenie v nasledujúcich prípadoch
Predávajúci výslovne upozorňuje na skutočnosť, že si nemôžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 29 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.). v prípadoch uvedených v odseku 1:
a) v prípade zmluvy o poskytovaní služby po využití služby ako celku,
b) pokiaľ ide o produkt alebo službu, ktorých cena môže byť ovplyvnená finančným trhom a počas stanovenej lehoty na odstúpenie závisí od možných kolísaní
c) v prípade neštandardného výrobku, ktorý bol vyrobený na základe pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade produktu, ktorý je jasne prispôsobený spotrebiteľovi;
d) v prípade produktu s krátkou expiračnou dobou;
e) v prípade výrobku, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemožno po otvorení vrátiť;
f) pokiaľ ide o produkt, ktorý je svojou povahou po prevzatí neoddeliteľnou súčasťou iného produktu;
g) v prípade alkoholického nápoja, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu (mimo kontroly podniku) a ktorých cena bola dohodnutá stranami v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ale plnenie zmluvy nastáva až po 30 dňoch po uzatvorení,
h) v prípade obchodnej zmluvy, keď podnik na výslovnú žiadosť spotrebiteľa navštívi spotrebiteľa s cieľom neodkladnej opravy alebo údržby;
i) v prípade zvukových alebo obrazových záznamov v uzavretom obale, alebo počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po obdržaní otvoril obal;
j) noviny, periodiká a časopisy, okrem zmlúv o predplatnom ;
k) v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom verejnej dražby;
l) v prípade zmluvy o poskytovaní ubytovania (iných ako pobytová služba), dopravy, prenájmu auta, stravovacích alebo rekreačných služieb, ak bol stanovený dátum alebo čas plnenia uvedený v zmluve;
m) v prípade digitálneho obsahu poskytovaného na nehmotných médiách, keď podnik začal plnenie s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne vyhlásil, že po začatí plnenia stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

ZÁRUKA NA SPOTREBNÝ MATERIÁL, ZÁRUKA NA VÝROBOK, ZÁKONNÁ ZÁRUKA

ZÁRUKA NA SPOTREBNÝ MATERIÁL, ZÁRUKA NA VÝROBOK, ZÁKONNÁ ZÁRUKA
Táto časť informácií bola pripravená na základe nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) § 9 ods. 3 a prílohy 3.


ZÁRUKA NA SPOTREBNÝ MATERIÁL
V ktorých prípadoch môžete využiť svoje právo na záruku na spotrebný materiál?
V prípade chybného plnenia Predávajúcim môžete uplatniť záruku v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.
Aké práva máte na základe žiadosti o záruku na spotrebný materiál?
Môžete mať nasledujúce požiadavky v súvislosti so zárukou:
Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, výnimkou je, ak nie je možné uspokojiť dopyt podľa vášho výberu alebo ak by to znamenalo pre predajcu neúmerné dodatočné náklady na splnenie vašich ďalších požiadaviek. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané protiplnenie, alebo môže byť chyba opravená na náklady Predávajúceho, alebo to môžete dať opraviť, alebo - v konečnom dôsledku – môžete odstúpiť od zmluvy.
Môžete požiadať o zmenu spôsobu riešenia záruky, ale náklady musíte znášať Vy, s výnimkou ak to bolo opodstatnené, alebo to bolo spôsobené Predajcom.
Aká je lehota na uplatnenie záruky?
Poruchu musíte nahlásiť ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady. Upozorňujeme však, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby od plnenia zmluvy už nebudete môcť uplatňovať svoje záručné práva.
Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom použitý produkt, môžu sa strany dohodnúť na kratšej premlčacej dobe; premlčacia doba kratšia ako jeden rok nemôže byť stanovená ani v tomto prípade.
U koho môžete uplatniť nárok na záruku?
Nárok na záruku môžete uplatniť u Predajcu.

Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie záručných práv?
Do šiestich mesiacov od doručenia môžete záručné právo uplatniť oznámením chyby, ak potvrdíte, že produkt alebo službu poskytol Predajca. Po šiestich mesiacoch odo dňa plnenia ste však povinní preukázať, že vada už existovala v čase plnenia.
V prípade použitých výrobkov sú platné iné pravidlá na záruku. V prípade použitých výrobkov tiež môžeme hovoriť o chybnom plnení, treba však brať do úvahy okolnosti, na základe ktorých by mohol kupujúci očakávať vznik určitých závad. Z dôvodu zastaranosti je výskyt určitých závad čoraz častejší, v dôsledku čoho sa nedá predpokladať, že použitý produkt môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený produkt. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva iba v prípade takých vád, ktoré nevznikli zo zastaranosti, ale nezávisle od nich. Ak je použitý produkt chybný a Spotrebiteľ bol o ňom informovaný v čase nákupu, Predajca nezodpovedá za známu vadu.


ZÁRUKA NA VÝROBOK
V ktorých prípadoch môžete uplatniť záruku na výrobok?
V prípade poruchy na hnuteľnej veci (výrobok) môžete podľa vlastného uváženia uplatniť záručnú reklamáciu.
Aké práva máte?
Na výrobok môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného výrobku.
V akom prípade sa výrobok považuje za chybný?
Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti stanovené výrobcom.
Aká je lehota na uplatnenie nároku na záruku na výrobok?
Nárok na záruku môžete uplatniť do dvoch rokov od jeho uvedenia výrobcom na trh. Po uplynutí tohto obdobia stratíte toto právo.
U koho a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť záručné právo na výrobok?
Nárok na záruku na výrobok môžete uplatniť iba u výrobcu alebo distribútora hnuteľného predmetu. V prípade záruky na výrobok musíte preukázať vadu produktu.
V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) zbavený svojej záručnej povinnosti?
Výrobca (distribútor) sa zbavuje svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:
• vyrobil alebo umiestnil výrobok na trh mimo svojej podnikateľskej činnosti, alebo
• vada nebola identifikovateľná v čase uvedenia na trh podľa stavu vedy a techniky, alebo
• chyba výrobku vyplýva z uplatnenia legislatívy alebo záväzného úradného predpisu.
Stačí, aby výrobca (distribútor) preukázal jeden dôvod pre výnimku.
Upozorňujeme, že kvôli rovnakej chybe si nemôžete súčasne nárokovať záruku na spotrebný materiál a záruku na výrobok. Ak sa však reklamácia vášho produktu úspešne uplatní, môžete uplatniť svoj záručný nárok na spotrebný materiál vymeneného produktu alebo opraveného dielu.


ZÁKONNÁ ZÁRUKA
V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje záručné práva?
V prípade chybného plnenia, Nariadenie vlády 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na tovar dlhodobej spotreby, je Predávajúci povinný poskytnúť záruku.
Legislatíva ustanovuje poskytnutie záruky na predmety dlhodobej spotreby (napr. elektronické predmety, nástroje, stroje) a ich časti, ktorých kúpna hodnota presahuje 10 000 HUF.
Aké práva máte a v akej lehote v súvislosti so zárukou?
Nariadenie vlády 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na tovar dlhodobej spotreby definuje prípady povinnej záruky. V prípade Produktov, na ktoré sa nevzťahuje záruka, Predávajúci neposkytuje záruku. Záručnú reklamáciu je možné uplatniť počas záručnej doby. Ak Predajca nesplní svoju záručnú povinnosť v danej lehote, môže byť reklamácia uplatnená na súde do troch mesiacov po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve, a to aj v prípade, že už uplynula záručná doba. Na uplatnenie záručných nárokov sa používajú rovnaké pravidlá, ktoré sú uplatnené v prípade záruky na spotrebný materiál. Záručná doba je jeden rok. Po tej dobe nie je možné uplatniť záruku. Záručná doba začína plynúť dodaním výrobku spotrebiteľovi alebo v prípade, že uvedenie do prevádzky vykonáva obchod alebo jeho zástupca, začína dňom uvedenia do prevádzky. Ak máte akékoľvek záručné nároky dlhšie ako jeden rok, obráťte sa na výrobcu!
Aký je vzťah medzi zákonnou zárukou a ostatnými záručnými právami?
Záruka je platná popri záručných právach (záruka na výrobok a spotrebný materiál), zásadný rozdiel medzi všeobecnými záručnými právami a zárukou spočíva v tom, že v prípade záruky je pre spotrebiteľa jednoduchší dôkaz.
Zariadenie s pevným pripojením, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa nariadenia vlády č. 151/2003 alebo ktorý váži viac ako 10 kg, alebo ho nemožno prepravovať ako ručný balík na vozidlách verejnej dopravy, sa musí opraviť na mieste prevádzky. Ak nie je možné vykonať opravy na mieste prevádzky, demontáž a spätná inštalácia, ako aj preprava a vrátenie, zabezpečí spoločnosť alebo opravárenský servis.
Záväzok predávajúceho nesmie po dobu trvania povinnej záruky obsahovať podmienky pre spotrebiteľa, ktoré sú menej výhodné ako práva zaručené pravidlami povinnej záruky. Potom (po 1 roku) však možno podmienky dobrovoľnej záruky určiť ľubovoľne, avšak záruka v tomto prípade nemôže mať vplyv na existenciu práv vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane záruky na spotrebný materiál.
Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní
V prípade predaja prostredníctvom webového obchodu platí nárok na výmenu tovaru do troch pracovných dní. Žiadosť o výmenu je možné uplatniť podľa Nariadenia 151/2003. (IX. 22.) v prípade tovaru dlhodobej spotreby. Ak niekto do 3 pracovných dní podá žiadosť o výmenu tovaru, musí to predávajúci interpretovať v tom zmysle, že výrobok bol už v čase predaja chybný a produkt musí vymeniť.
Kedy je Predajca zbavený svojej záručnej povinnosti?
Predávajúci je zbavený svojej záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina vady vznikla po splnení.
Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej chyby nemôžete súčasne uplatniť dva typy záruky, inak máte nárok na zákonnú záruku bez ohľadu na ostatné záruky.
Lehota na uplatnenie záruky a záručných práv uvedených v týchto VOP začína plynúť odo dňa, keď Kupujúci obdrží produkt.

VOP na stiahnutie

Ochrana osobných údajov
Zásady Ochrany Osobných Údajov

 

www.kavovakapsula.sk

účinné od 01-04-2020

 

Názov organizácie: Piknik Csemege Kft.

Sídlo organizácie: 6726 Szeged, Szent-György A. u. 3.

 

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá spracovania ochrany osobných údajov fyzických osôb a voľného pohybu osobných údajov. Ustanovenia týchto predpisov sa uplatňujú pri konkrétnych činnostiach spracovania údajov.

 

Účel predpisov

Účelom týchto predpisov je zosúladiť ustanovenia vnútorných pravidiel organizácie so spracovaním osobných údajov s cieľom chrániť základné práva a slobody fyzických osôb a zabezpečiť správne spracovanie osobných údajov.

Počas svojej činnosti má organizácia v úmysle plne dodržiavať právne požiadavky na spracúvanie osobných údajov, najmä ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Ďalším dôležitým cieľom vydávania tohto predpisu je umožniť zamestnancom organizácie legálne a správne spracúvať údaje fyzických osôb.Základné pojmy a ich definície

GDPR: (General Data Protection Regulation) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane údajov

prevádzkovateľ (správca): je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu

 

spracúvanie: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

 

sprostredkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

 

osobné údaje: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

tretia strana: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov

 

súhlas dotknutej osoby: je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka

obmedzenie spracúvania: je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti

 

pseudonymizácia: je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe

 

informačný systém: je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe

 

porušenie ochrany osobných údajov

je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa musí uskutočňovať zákonne, spravodlivo a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu transparentný.

Osobné údaje sa môžu zhromažďovať iba na konkrétne, výslovné a zákonné účely.

Účel spracúvania osobných údajov musí byť primeraný a relevantný a iba v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje musia byť presné a aktuálne. Nepresné osobné údaje musia byť okamžite vymazané.

Osobné údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to nie dlhšie, ako je nevyhnutné. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšiu dobu, iba ak sa jedná o účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely.

Spracovanie osobných údajov sa musí uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Zásady ochrany údajov sa uplatňujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Zamestnanec spracúvajúci údaje organizácie je za zákonné spracúvanie osobných údajov trestne zodpovedný. Ak sa zamestnanec dozvie, že spracované osobné údaje sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, je povinný ich opraviť alebo iniciovať opravu u zamestnanca zodpovedného za zaznamenanie údajov.

Spracovanie osobných údajov

Fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly, ako napríklad IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory, ako napríklad štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu. Tieto môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu.

Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje.

 

Osobné údaje týkajúce sa zdravia by mali zahŕňať všetky údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby.

Zahŕňajú aj informácie:

- o fyzickej osobe získané pri registrácii na účely poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti danej fyzickej osobe alebo pri ich poskytovaní podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ (9);

- číslo, symbol alebo osobitný údaj, ktorý bol fyzickej osobe pridelený na individuálnu identifikáciu tejto fyzickej osoby na zdravotné účely;

- informácie získané na základe vykonania testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok vrátane genetických údajov a biologických vzoriek;

- a akékoľvek informácie, napríklad o chorobe, zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe, alebo o fyziologickom alebo biomedicínskom stave dotknutej osoby bez ohľadu na zdroj týchto informácií, či už pochádzajú napríklad od lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, z nemocnice, zo zdravotníckej pomôcky alebo z vykonania diagnostického testu in vitro.

Genetické údaje by sa mali vymedziť ako osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré sú výsledkom analýzy biologických vzoriek danej fyzickej osoby, najmä analýzy chromozómov, deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo ribonukleovej kyseliny (RNA) alebo analýzy inej látky, ktorá umožňuje získanie rovnocenných informácií.

Osobitnú ochranu osobných údajov si zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej miere vedomé rizík, dôsledkov a dotknutých záruk a svojich práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Takáto osobitná ochrana by sa mala vzťahovať najmä na využívanie osobných údajov detí na účely marketingu alebo vytvorenia osobného alebo používateľského profilu a získavanie osobných údajov o deťoch pri používaní služieb poskytovaných priamo dieťaťu.

Musia byť podniknuté všetky primerané kroky na opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov.

Zákonnosť spracúvania

1. Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V súlade s vyššie uvedeným sa spracovanie údajov považuje za zákonné, ak je to nevyhnutné v rámci zmluvy alebo úmyslu uzavrieť zmluvu.

Ak sa spracúvanie vykonáva v súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré má prevádzkovateľ, alebo ak je spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z úradnej moci, základ pre spracúvanie by mal existovať v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za zákonné, ak je potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitom záujme inej fyzickej osoby by sa malo uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom právnom základe.

Niektoré typy spracúvania môžu slúžiť na dôležité účely verejného záujmu aj životne dôležité záujmy dotknutej osoby, napríklad ak je spracúvanie nevyhnutné na humanitárne účely vrátane monitorovania epidémií a ich šírenia alebo v humanitárnych núdzových situáciách, najmä v prípade prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi

 

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebné na účely predchádzania podvodom tiež predstavuje oprávnený záujem príslušného prevádzkovateľa údajov. Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.


Existencia oprávneného záujmu by si v každom prípade vyžadovala dôkladné posúdenie vrátane posúdenia toho, či dotknutá osoba môže v danom čase a kontexte získavania osobných údajov primerane očakávať, že sa spracúvanie na tento účel môže uskutočniť. Záujmy a základné práva dotknutej osoby by mohli prevážiť nad záujmami prevádzkovateľa údajov najmä vtedy, ak sa osobné údaje spracúvajú za okolností, keď dotknuté osoby primerane neočakávajú ďalšie spracúvanie.

 

Spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutne potrebnom a primeranom na účely zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti, t. j. schopnosti siete alebo informačného systému odolať na danom stupni dôvernosti poruchám alebo nezákonným alebo úmyselným činom, ktoré narušujú dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo prenesených osobných údajov, a bezpečnosti súvisiacich služieb ponúkaných alebo dostupných prostredníctvom týchto sietí a systémov orgánmi verejnej moci, jednotkami reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), jednotkami pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT), poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí a služieb a poskytovateľmi bezpečnostných technológií a služieb predstavuje oprávnený záujem dotknutého prevádzkovateľa údajov.

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Okrem toho sa spracúvanie osobných údajov oficiálnymi orgánmi na účel dosiahnutia cieľov oficiálne uznaných náboženských združení, pričom ide o ciele stanovené ústavným právom alebo medzinárodným právom verejným, vykonáva vo verejnom záujme.

 

Podmienky vyjadrenia súhlasu

1. Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

2. Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.

3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

5. v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.


Zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

 

Spracúvanie bez potreby identifikácie

Ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto nariadením. Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku prevádzkovateľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, zodpovedajúcim spôsobom informuje dotknutú osobu, ak je to možné. 

 

Práva dotknutej osoby, transparentnosť informácií

Zásada spravodlivého a transparentného spracovania údajov vyžaduje, aby bola dotknutá osoba informovaná o skutočnosti a účeloch spracovania údajov.

Ak sa osobné údaje zhromažďujú od dotknutej osoby, dotknutá osoba musí byť informovaná aj o tom, či je povinná poskytnúť osobné údaje, a o dôsledkoch neposkytnutia údajov.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutým osobám podľa článkov 13 a 14, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania.

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, sa musia poskytnúť v čase zberu údajov, alebo ak sa údaje zhromaždili z iných zdrojov ako od dotknutej osoby, v primeranej lehote, pričom sa zohľadnia okolnosti prípadu.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Všetky dotknuté osoby majú právo byť informované najmä o účeloch spracúvania osobných údajov, a pokiaľ je to možné, o trvaní uchovania spracúvaných osobných údajov.

Dotknutá osoba by mala mať najmä právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade s týmto nariadením z iných dôvodov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba by mala mať právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne.

Preskúmanie osobných údajov

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, by mal prevádzkovateľ stanoviť lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie.

Lehota pravidelného preskúmania stanovená vedúcim organizácie: 1 rok.

 

Úlohy prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ uplatňuje príslušné interné pravidlá ochrany údajov s cieľom zabezpečiť zákonné spravovanie údajov. Toto nariadenie sa vzťahuje na právomoci a zodpovednosti prevádzkovateľa.

Povinnosťou prevádzkovateľa je prijať vhodné a účinné opatrenia a byť schopný preukázať, že spracúvanie údajov je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ by mal pred spracúvaním vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov, aby posúdil osobitnú pravdepodobnosť a závažnosť vysokého rizika, pričom zohľadní povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a zdroje rizika. Uvedené posúdenie vplyvu by malo zahŕňať najmä plánované opatrenia, záruky a mechanizmy na zmiernenie daného rizika, na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením.

Každý prevádzkovateľ a v príslušnom prípade zástupca prevádzkovateľa vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a v príslušnom prípade zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na požiadanie sprístupnia záznamy dozornému orgánu.

 

Práva súvisiace so spracúvaním

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. To je potrebné vybaviť okamžite na požiadanie, maximálne však do 30 dní a informácie je potrebné zaslať na uvedené kontaktné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje. To je potrebné vybaviť okamžite na požiadanie, maximálne však do 30 dní a informácie je potrebné zaslať na uvedené kontaktné údaje.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietka sa preskúma čo najskôr po podaní žiadosti, najneskôr však do 15 dní, rozhodne sa o jej opodstatnenosti a doručí sa na uvedené kontaktné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľovi obmedzil spracúvanie. Obmedzenie trvá tak dlho, kým je potrebné podľa uvedeného dôvodu uloženie údajov. To je potrebné vybaviť okamžite na požiadanie, maximálne však do 30 dní a informácie je potrebné zaslať na uvedené kontaktné údaje.

Právo na informácie

Ktokoľvek môže požiadať prevádzkovateľa o informácie, že aké údaje, na akom právnom základe, na aký účel, z akého zdroja, na ako dlho spracúva. Na požiadanie je potrebné informácie zaslať bezodkladne, najneskôr však do 30 dní na uvedené kontaktné údaje.( To je potrebné vybaviť okamžite na požiadanie, maximálne však do 30 dní a informácie je potrebné zaslať na uvedené kontaktné údaje.)

Možnosť uplatnenia práv

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.

Adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c

Telefón: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

súradnice: N 47 ° 30'56 ''; E 18 ° 59'57 "

V prípade porušenia práv dotknutej osoby môže dotknutá osoba podniknúť právne kroky proti prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba môže tiež podľa vlastného výberu podať žalobu na príslušnom súde podľa miesta bydliska alebo pobytu.

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku

Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

Porušenie ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu s výnimkou prípadov, keď nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie omeškania. Prevádzkovateľ zdokumentuje každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Spracovanie údajov na obchodné a evidenčné účely

Organizácia môže spracúvať osobné údaje v okruhu svojej činnosti, tiež na administratívne účely a na účely vedenia záznamov.

Spracovanie údajov je založené na dobrovoľnom súhlase na základe poskytnutých informácií. Po podrobných informáciách týkajúcich sa účelu, právneho základu a dĺžky trvania spracúvania a práv dotknutej osoby, by mala byť dotknutá osoba upozornená na dobrovoľnú povahu spracúvania údajov. Súhlas so spracovaním údajov musí byť zaznamenaný písomne.

Spracovanie údajov na administratívne účely a na účely vedenia záznamov slúži na tieto účely:

• správa údajov členov a zamestnancov organizácie, ktorá je založená na zákonnej povinnosti;

• správa údajov osôb v zmluvnom vzťahu s organizáciou na kontaktné, účtovnícke a evidenčné účely;

• kontaktné údaje ďalších organizácií, inštitúcií a podnikov, ktoré majú s organizáciou obchodný vzťah, ktoré môžu obsahovať kontaktné a identifikačné údaje fyzických osôb;

Spracovanie údajov, ako je opísané vyššie, je založené na zákonnej povinnosti na jednej strane a na druhej strane z toho, že dotknutá osoba výslovne súhlasila so spracovaním svojich údajov (napríklad registrovaná ako partner na webovej stránke, alebo v pracovnej zmluve atď.)

V prípade osobných údajov zaslaných organizácii písomne, vrátane osobných údajov (ako je životopis, žiadosť o zamestnanie, iné podania atď.), sa predpokladá súhlas dotknutej osoby. Po uzavretí prípadu musia byť dokumenty zničené bez súhlasu na ďalšie použitie. Skutočnosť o zničení sa zaznamená v zápisnici.

V prípade spracovania údajov na konkrétne prípady sa osobné údaje zahŕňajú iba do spisu a záznamov o prípade. Spracovanie týchto údajov trvá, kým nebude zlikvidovaný dokument.

Spracovanie údajov na administratívne účely a na účely vedenia záznamov sa každoročne prehodnocuje, aby sa zabezpečilo, že uchovávanie osobných údajov je obmedzené na nevyhnutné obdobie, a nepresné osobné údaje sa bezodkladne odstránia.

Dodržiavanie zákona musí byť zabezpečené aj v prípade spracovania údajov na administratívne a registračné účely.

Spracovanie údajov na iné účely

Ak chce organizácia vykonávať správu údajov, ktorá nie je zahrnutá v týchto predpisoch, musia byť tieto interné predpisy vopred zodpovedajúcim spôsobom doplnené alebo musia byť pripojené čiastkové pravidlá zodpovedajúce novému účelu spracovania údajov.

Ďalšie dokumenty k predpisom

Dokumenty a nariadenia, ktoré obsahujú napríklad písomný súhlas so spracovaním údajov, alebo v prípade webových stránok popisujú zásady spracovania údajov, by mali byť pripojené a spravované spolu s predpismi na ochranu osobných údajov.

Právne predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

• Zákon CXII. z roku 2011 o slobodnom prístupe k informáciám

• Zákon LXVI. z roku 1995 o verejných listinách, verejných archívoch a ochrane súkromných archívnych materiálov.

• Narianedie vlády 335/2005 (XII. 29.) o všeobecných požiadavkách spravovania dokumentov verejnej správy.

• Zákon CVIII. o niektorých otázkach v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti.

• Zákon C. o elektronickom poskytnutí správ.

Zásady ochrany osobných údajov